Algemene Voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2021.

Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met IMMO Fotografie een overeenkomst sluit;
  • Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en IMMO Fotografie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen IMMO Fotografie en een wederpartij, ook na het einde van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd worden door IMMO Fotografie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Voorwaarden

1. Een boeking is definitief, indien deze minder dan 2 weken voor datum wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden op het offertebedrag.

2. Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de fotoreportage.

3. Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij IMMO Fotografie gebruikelijke vergoeding van toepassing. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer reis-, verzend- en administratiekosten. Reiskosten worden in overleg berekend vanaf het adres van IMMO Fotografie tot de locatie waar de fotografie plaatsvindt, de kost per kilometer bedraagt € 0,45. IMMO Fotografie heeft het recht om betaling van een voorschotnota te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.

5. Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.

6. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel (RAW) opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de foto’s blijft in ieder geval berusten bij IMMO Fotografie en geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijzen dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij nog niet het geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met IMMO Fotografie dan ook behoudens gebruik voor afloop van de betalingstermijn.

7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan IMMO Fotografie te worden meegedeeld. IMMO Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade door de wederpartij zou leiden. IMMO Fotografie kan klachten die niet aan het voornoemde voldoen buiten beschouwing laten.

8. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van een termijn van 30 dagen is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

9. De wederpartij verricht de aan IMMO Fotografie verschuldigde betalingen zonder korting op beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan IMMO Fotografie heeft verstrekt.

10. Indien toestemming tot gebruik van fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot het gebruik, in ongewijzigde vorm, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van IMMO Fotografie. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. Geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht op door IMMO Fotografie aan wederpartij geleverde beelden wordt aan wederpartij overgedragen.

11. Tenzij anders overeengekomen heeft IMMO Fotografie het recht om de foto’s ten behoeve van de eigen marketingdoeleinden te gebruiken, waaronder (maar niet beperkt tot) publicatie op de website van IMMO Fotografie.

12. De wederpartij die niet in gebreke is, krijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de aan wederpartij geleverde beelden voor onbepaalde tijd te gebruiken, al dan niet als ontwerp-element in websites, brochures, advertenties, huisstijl, decoraties, tijdschriften en kranten voor zover wederpartij daarvan de rechthebbende is. Tenzij IMMO Fotografie daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

13. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen of waar geen schriftelijke toestemming voor is gegeven, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van IMMO Fotografie. Het is de wederpartij niet toegestaan de beelden zelf te koop aan te bieden of de beelden aan een derde partij of andere organisatie aan te bieden voor gebruik, tenzij anders overeengekomen. Mocht een andere organisatie of derde partij dan wederpartij gebruik van de beelden willen maken, dient de wederpartij of derde partij contact op te nemen met IMMO Fotografie voor een aangepaste licentie voor gebruik. Bij inbreuk komt IMMO Fotografie, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij IMMO Fotografie gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van €400.

14. IMMO Fotografie is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van IMMO Fotografie of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

15. Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht.

16. IMMO Fotografie heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

17. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte, het weer of andere omstandigheden waarop IMMO Fotografie geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in die zin.

Contactinformatie

IMMO Fotografie
(BTW) BE0761.721.105
Hombekerkouter 66, 2811 Hombeek, België

Website: www.immo-fotografie.be
E-mail: info@immo-fotografie.be
Telefoonnummer: 0485 20 65 13